• MVD 2017, Kansas State University, Manhattan, KS
  • MVD 2016, Iowa State University, Ames, IA
  • MVD 2015, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL
  • MVD 2014, University of Missouri, Columbia, MO
  • MVD 2013, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL
  • MVD 2012, The University of Kansas, Lawrence, KA
  • MVD 2011, University of Minnesota, Minneapolis, MI
  • MVD 2010, The University of Iowa, Iowa City, IA
  • MVD 2009, The University of Iowa, Iowa City, IA